Opieka pielęgniarska w domu

AOK udostępni Państwu domową opiekę pielęgniarską. Nawet w zakresie wykraczającym poza ramy ustawowe.

W ramach leczenia AOK Nordost refunduje opiekę pielęgniarską w domu.

Wymogiem uzyskania tego świadczenia jest, aby taka opieka w domu pozwalała uniknąć konieczności leczenia szpitalnego lub prowadziła do skrócenia pobytu w szpitalu. Opieka nad chorym w domu ma na celu zabezpieczenie przebiegu leczenia ambulatoryjnego. Świadczenie to jest udzielane w medycznie niezbędnym zakresie na podstawie zalecenia lekarza prowadzącego leczenie.

Udział własny pacjenta w kosztach tego świadczenia wynosi 10 procent przez najwyżej 28 dni – plus 10 euro za każde zlecenie.

Pomoc domowa

Ustawowo określone jest, że pomoc domowa przysługuje wtedy, gdy w gospodarstwie domowym znajduje się dziecko poniżej 12 roku życia lub dziecko jest upośledzone oraz z powodu pobytu w szpitalu lub w klinice rehabilitacyjnej prowadzenie gospodarstwa domowego nie jest możliwe. AOK gwarantuje ponadto jeszcze dodatkowe świadczenia. Jeżeli w gospodarstwie domowym znajduje się dziecko poniżej 14 roku życia lub dziecko upośledzone, otrzymacie Państwo w przypadku nagłej, ciężkiej choroby wsparcie pomocy domowej w okresie nawet do 52 tygodni.

AOK Nordost refunduje koszty pomocy domowej osobom samotnym, które z powodu nagłej, ciężkiej choroby nie mogą same prowadzić gospodarstwa domowego. To świadczenie wykracza daleko poza ustawowo określone ramy.

Udział własny pacjenta wynosi 10 procent – nie mniej niż 5 euro i nie więcej niż 10 euro na dzień.