AOK Lebensbaum
AOK WortmarkeAOK Lebensbaum
Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η AOK προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ενημερώνει για το ποια δεδομένα αποθηκεύονται και πώς χρησιμοποιούνται. Η AOK τηρεί τις νομικές διατάξεις προστασίας δεδομένων.

Είναι σημαντικό για εμάς να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή πότε αποθηκεύουμε δεδομένα και για ποιον σκοπό τα χρησιμοποιούμε. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τις επεξεργασίες δεδομένων που πραγματοποιούνται κατά τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Κάθε φόρμα καταχώρησης που είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας περιέχει επιπρόσθετα μία συγκεκριμένη υπόδειξη σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υποδείξεις σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας θα βρείτε στο τέλος κάθε ιστοσελίδας με τον τίτλο «Δικαιώματα προστασίας δεδομένων».

Εάν έχετε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις σχετικά με τις υποδείξεις μας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ευχαρίστως βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας μέσω των αναφερόμενων στη συνέχεια στοιχείων επικοινωνίας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας και στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας είναι η ΑΟΚ που αναφέρεται στη στήλη «Δικαιώματα προστασίας δεδομένων». Θα βρείτε τη στήλη εδώ ή στο τέλος αυτής της ιστοσελίδας. Εκεί θα βρείτε επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας μας και τα στοιχεία επικοινωνίας του/της επίσημου/-ης υπευθύνου/-ης προστασίας δεδομένων.

Κλήση και χρήση της ιστοσελίδας

Ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting) με έδρα στην Γερμανία συλλέγει δεδομένα για την ΑΟΚ σε σχέση με κάθε πρόσβαση στον διακομιστή στον οποίο βρίσκεται αυτή η υπηρεσία (λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή). Τα στοιχεία πρόσβασης περιλαμβάνουν: 

  • το όνομα της κληθείσας ιστοσελίδας, 
  • το αρχείο, 
  • την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, 
  • τη διαβιβασθείσα ποσότητα δεδομένων, 
  • ένα μήνυμα σχετικά με την επιτυχή κλήση, 
  • τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, καθώς και το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, 
  • τη διεύθυνση URL αναφοράς (τη σελίδα που επισκεφθήκατε προηγουμένως), 
  • τη διεύθυνση IP και τον πάροχο που ζητά πρόσβαση.

Πληροφορίες αρχείων καταγραφής αποθηκεύονται για τεχνικούς λόγους (για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της σταθερότητας της τοποθεσίας web) και για λόγους ασφαλείας (π.χ., για τη διαλεύκανση καταχρηστικών πράξεων και πράξεων απάτης) για χρονικό διάστημα έως επτά ημερών και στη συνέχεια διαγράφονται. Επιπρόσθετα αποθηκεύονται οι διευθύνσεις ΙP στο πλαίσιο της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων εβδομάδων και στη συνέχεια διαγράφονται. Δεδομένα, η διατήρηση των οποίων είναι αναγκαία για αποδεικτικούς σκοπούς, εξαιρούνται από τη διαγραφή έως την οριστική διαλεύκανση του εκάστοτε συμβάντος. 

Έχουμε συνάψει μία σύμβαση εκτέλεσης επεξεργασίας δεδομένων με τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting) μας. Με αυτήν τη σύμβαση, ο πάροχος υπηρεσιών διαβεβαιώνει ότι επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και ότι εγγυάται τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

Νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ) ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων για την επίτευξη των αναφερθέντων στόχων πρέπει να θεωρηθεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια αυτής της διάταξης. Η δέουσα γενικευμένη στάθμιση συμφερόντων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υφίστανται υπέρτερα συμφέροντα εξαίρεσης των χρηστών από αυτήν την επεξεργασία δεδομένων.

Χρήση cookies – Γενικές πληροφορίες

Η AOK χρησιμοποιεί την τεχνολογία που είναι γνωστή ως cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία δημιουργούνται αυτομάτως από το πρόγραμμα περιήγησής σας και αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας (laptop, tablet, smartphone, κ.τ.λ.). Τα cookies δεν προκαλούν ζημία στην τερματική συσκευή σας και δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους ή άλλο κακόβουλο λογισμικό. Στα cookies αποθηκεύονται πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με την εκάστοτε χρησιμοποιούμενη τερματική συσκευή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι με αυτό τον τρόπο αποκτούμε άμεσα γνώση της ταυτότητάς σας.

Σε αυτήν την ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται cookies δύο διαφορετικών ειδών: τα λεγόμενα cookies περιόδου λειτουργίας (που αναφέρονται σε μία περίοδο λειτουργίας) και τα μόνιμα cookies που αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Τα cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι ως επί το πλείστον τα λεγόμενα cookies ιδίου κατασκευαστή (first party cookies). Αυτά είναι cookies που τοποθετούνται από τον φορέα λειτουργίας αυτής της ιστοσελίδας και χρησιμοποιούνται μόνο από αυτόν. Εκτός αυτού, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν τα λεγόμενα cookies άλλων κατασκευαστών (third party cookies). Αυτά είναι cookies που τοποθετούνται από έναν  εντεταλμένο από τον φορέα λειτουργίας της ιστοσελίδας, πάροχο υπηρεσιών. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην επιτρέπει την αποθήκευση cookies. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο ή στο αρχείο βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας. Έχετε υπόψη ότι θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες ιστοσελίδες ή μέρη αυτών περιορισμένα ή και καθόλου, εάν αποκλείσετε τη χρήση των cookies.

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα συγκεκριμένα cookies που χρησιμοποιούνται κατά τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Τεχνικώς απαραίτητα cookies

Σε αυτήν την ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται cookies τα οποία είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας. Αυτά τα απαραίτητα από τεχνικής άποψης cookies αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή ήδη από τη χρονική στιγμή της κλήσης αυτής της ιστοσελίδας. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας δυστυχώς δεν είναι εφικτή χωρίς τη χρήση των cookies που αναφέρονται στη συνέχεια. Εφόσον σε συνδυασμό με αυτά τα τεχνικώς απαραίτητα cookies γίνεται και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτή πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. στ) ΓΚΠΔ. Η απρόσκοπτη απεικόνιση μίας ιστοσελίδας είναι ένα έννομο συμφέρον κατά την έννοια αυτής της διάταξης. Η δέουσα γενικευμένη στάθμιση συμφερόντων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υφίστανται υπέρτερα συμφέροντα εξαίρεσης των χρηστών από αυτή την επεξεργασία δεδομένων. Σε αυτήν την ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα τεχνικώς απαραίτητα cookies: 

Ονομασία cookie: cookieconsent_status
Αυτό το cookie χρησιμεύει στην αποθήκευση της συγκεκριμένης κατάστασης συναίνεσης του χρήστη, δηλ. της ρητώς επιθυμούμενης ρύθμισης cookies για τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Η διάρκεια ζωής αυτού του cookie ανέρχεται σε 365 ημέρες. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, το cookie διαγράφεται αυτομάτως. 

Ονομασία cookie: cookieconsent_dismissed
Αυτό το cookie χρησιμεύει στην αποθήκευση της πληροφορίας του αν ο χρήστης έχει ήδη αλληλεπιδράσει με το «cookie banner» αυτής της ιστοσελίδας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η αυτόματη διατήρηση της ρύθμισης cookies που επέλεξε ο χρήστης και ο χρήστης δεν θα αντιμετωπίζει κάθε φορά εκ νέου το «cookie banner» αυτής της ιστοσελίδας. Η διάρκεια ζωής αυτού του cookie ανέρχεται σε 365 ημέρες. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, το cookie διαγράφεται αυτομάτως.

Cookies και εφαρμογές με λειτουργίες μάρκετινγκ

Τα cookies με λειτουργίες μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο χρήσης και τη συμπεριφορά των επισκεπτών των ιστοσελίδων μας. Μας βοηθούν, μεταξύ άλλων, να εντοπίσουμε ιδιαίτερα δημοφιλή τμήματα της τοποθεσίας web μας. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε σε θέση να προσαρμόζουμε καλύτερα το περιεχόμενο των τοποθεσιών web μας στις ανάγκες σας και να βελτιώνουμε τις προσφερόμενες πληροφορίες μας. Και τα cookies με λειτουργίες μάρκετινγκ αποθηκεύονται στην τερματική συσκευή σας μόνο μετά από ρητή συναίνεσή σας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. α) ΓΚΠΔ. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προσαρμόσετε ή να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας. Για τον σκοπό αυτό, ακολουθήστε τον εξής σύνδεσμο: Επιλογή 

Adobe Experience Cloud

Τα cookies με λειτουργίες μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται κυρίως σε συνδυασμό με τη χρήση λειτουργιών της υπηρεσίας web analytics Adobe Experience Cloud. Πάροχος αυτής είναι η Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland. Περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του Adobe Experience Cloud θα βρείτε στις δηλώσεις της Adobe που διατίθενται εδώ. Παρακάτω αναφέρουμε τα συγκεκριμένα cookie που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το Adobe Experience Cloud: 

Ονομασία cookie: AMCV
Αυτό το cookie αποθηκεύει το αναγνωριστικό (ID) Adobe Experience Cloud  του επισκέπτη της ιστοσελίδας, το οποίο είναι ένας μόνιμος αριθμός ταυτοποίησης που χρησιμεύει για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, όπως των κλικ των επισκεπτών αυτής της ιστοσελίδας. Εφόσον ο χρήστης συναινέσει εκ των προτέρων, η διάρκεια ζωής αυτού του cookie ανέρχεται σε 24 μήνες. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, διαγράφεται αυτομάτως. 

Ονομασία cookie: s_gpv
Αυτό το cookie αποθηκεύει διάφορες παραμέτρους/τιμές που χρησιμοποιούνται κατά την ιχνηλάτηση για τη διατήρηση αυτής της τιμής. Η διάρκεια ζωής αυτού του cookie είναι η διάρκεια της περιόδου λειτουργίας, δηλ. ο χρόνος που παραμένετε στην ιστοσελίδα, χωρίς να κλείσετε ενδιάμεσα το πρόγραμμα περιήγησής. Μετά την παρέλευσή του, το cookie διαγράφεται αυτομάτως. 


Ονομασία cookie: s_sess
Αυτό το cookie αποθηκεύει πληροφορίες ανάλυσης αναφορικά με την περίοδο λειτουργίας, οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη βάση δεδομένων Adobe Analytics. Η διάρκεια ζωής αυτού του cookie είναι η διάρκεια της περιόδου λειτουργίας, δηλ. ο χρόνος που παραμένετε στην ιστοσελίδα, χωρίς να κλείσετε ενδιάμεσα το πρόγραμμα περιήγησής. Μετά την παρέλευσή του, το cookie διαγράφεται αυτομάτως. 
 

Ονομασία cookie: s_sq
Αυτό το cookie αποθηκεύεται και διαβάζεται από τον κώδικα JavaScript, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ClickMap ή Activity Map. Περιέχει πληροφορίες για τον προηγούμενο σύνδεσμο, στον οποίο έκανε κλικ ο χρήστης. Η διάρκεια ζωής αυτού του cookie είναι η διάρκεια της περιόδου λειτουργίας, δηλ. ο χρόνος που παραμένετε στην ιστοσελίδα, χωρίς να κλείσετε ενδιάμεσα το πρόγραμμα περιήγησής. Μετά την παρέλευσή του, το cookie διαγράφεται αυτομάτως.

Ονομασία cookie: s_cc
Αυτό το cookie αποθηκεύεται και διαβάζεται από τον κώδικα JavaScript, για να διαπιστωθεί αν τα cookies είναι ενεργοποιημένα. Εκτός αυτού, διαβιβάζεται στην Adobe η απόφαση του χρήστη σχετικά με τα cookies. Η διάρκεια ζωής αυτού του cookie είναι η διάρκεια της περιόδου λειτουργίας, δηλ. ο χρόνος που παραμένετε στην ιστοσελίδα, χωρίς να κλείσετε ενδιάμεσα το πρόγραμμα περιήγησής. Μετά την παρέλευσή του, το cookie θα διαγραφεί αυτομάτως. 

Εξουσιοδοτήσεις σε εφαρμογές

Η AOK προσφέρει πολυάριθμες εφαρμογές προς χρήση από τους ασφαλισμένους της. Για τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις ή τις απαραίτητες προσβάσεις και τους όρους χρήσης για τη λειτουργία μίας εφαρμογής μπορείτε να ενημερωθείτε στο αντίστοιχο App Store.

Ημερομηνία έκδοσης αυτής της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ημερομηνία έκδοσης αυτής της  Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η 23-3-2021.

Ευθύνη για το περιεχόμενο και πληροφορίες

Οι προσφερόμενες από την AOK πληροφορίες περιέχουν παραπομπές (συνδέσμους) προς άλλο διαδικτυακό περιεχόμενο, π.χ., από συμβεβλημένους συνεργάτες. Το εξωτερικό (ξένο) περιεχόμενο ελέγχθηκε κατά την καταχώριση του συνδέσμου ως προς την τήρηση των ισχυόντων διατάξεων του αστικού και ποινικού δικαίου. Δεν μπορεί, ωστόσο, να αποκλειστεί το ενδεχόμενο το περιεχόμενο αυτό να έχει τροποποιηθεί εκ των υστέρων από τους εκάστοτε παρόχους του. Εάν είστε της άποψης ότι συνδεδεμένες σελίδες τρίτων παραβιάζουν την  κείμενη νομοθεσία ή έχουν άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά. Τότε θα εξετάσουμε την υπόδειξή σας και ενδεχομένως θα αφαιρέσουμε άμεσα τον εξωτερικό σύνδεσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, η AOK δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα των συνδεδεμένων εξωτερικών ιστοσελίδων.

Έχετε υπόψη ότι αυτή η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ισχύει μόνο για τις προσφερόμενες από την AOK στο διαδίκτυο πληροφορίες. Για το συνδεδεμένο εξωτερικό περιεχόμενο ενδέχεται να ισχύουν άλλες διατάξεις προστασίας και ασφάλειας δεδομένων. Θα βρείτε τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για τις εκάστοτε προσφερόμενες πληροφορίες στα στοιχεία έκδοσης της συνδεδεμένης ιστοσελίδας.