AOK Lebensbaum
AOK WortmarkeAOK Lebensbaum
Zpět na domovskou stránku

Informace o zpracování údajů a Vašich právech

Vaše údaje jsou u AOK v bezpečných rukou, protože AOK musí uchovávat sociální tajemství (§ 35 SGB I (německého zákoníku sociálního zabezpečení)). Od 25. května 2018 platí Obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (EU GDPR), které dále posiluje Vaše práva jako zákazníka. Následující informace Vám poskytnou přehled o shromažďování a zpracovávání Vašich údajů a souvisejících právech.

 • Za jakým účelem a na jakém právním základu zpracováváme Vaše údaje?

  Jako nositel solidárního zdravotního pojištění a pojištění dlouhodobé péče má AOK za úkol udržovat zdraví svých pojištěnců, opět jej získávat nebo zlepšovat jejich zdravotní stav a poskytovat pomoc osobám, které potřebují dlouhodobou péči a jsou na solidární podporu odkázáni z důvodu závažnosti potřeby péče.

  Služby a další výdaje jsou financovány vybíráním příspěvků od zaměstnavatelů a členů.

  Aby bylo možné plnit tyto zákonem předepsané úkoly, zpracovává Spolkový svaz pojišťoven AOK k tomu potřebné údaje. Tyto údaje jsou od Vás shromažďovány na základě zákonných povinností ke spolupráci (viz mj. §§ 60 a násl. prvního německého zákoníku sociálního zabezpečení (SGB I)) nebo souhlasu. Kromě toho dostává AOK podle zákoníku sociálního zabezpečení také údaje od třetích stran (např. od Vašeho zaměstnavatele nebo poskytovatelů služeb). Nespolupráce pro Vás může vést k nevýhodám při poskytování služeb (odmítnutí nebo odebrání služeb).

  Pro zdravotní pojištění vyplývá právní základ pro zpracovávání údajů z § 284 SGB V, pro pojištění dlouhodobé péče z § 94 SGB XI. Spolkovému svazu pojišťoven AOK jsou navíc uloženy také úkoly podle jiných zákonných ustanovení, pro která musí být zpracovávány osobní údaje.

  Kromě toho zpracovává Spolkové sdružení pojišťoven AOK údaje na základě výslovných prohlášení o souhlasu (čl. 6 odst. 1a GDPR EU).

 • Jaké údaje zpracováváme?

  Zpracováváme následující kategorie údajů:

  1. Osobní údaje (např. adresy a komunikační údaje, datum narození)

  2. Údaje o členství a jeho zahájení

  3. Údaje o volitelných tarifech a bonusových programech

  4. Údaje od poskytovatelů služeb a dalších smluvních partnerů

  5. Údaje od zájemců, účastníků soutěží

  6. Údaje z akcí a programů

 • Kdo získá Vaše údaje?

  Přenosy údajů probíhají v rámci zákonných ustanovení pravidelně: poskytovatelům důchodového a úrazového pojištění, spolkovému úřadu práce, lékařské službě zdravotního pojištění, poskytovatelům služeb, poskytovatelům sociální péče a v rámci platebního styku finančním institucím, zaměstnavatelům a platebním místům. Kromě toho se smí údaje předávat pouze v jednotlivých případech, stanovených zákonem, v souladu s §§ 67d a násl. SGB X (např. policejním orgánům, místní a obecní správě a finančním úřadům).

  AOK může své zákonné úkoly nechat plnit jiným poskytovatelem služeb, pracovním sdružením nebo jinými poskytovateli služeb (zejména smluvními zpracovateli).

  Spolkový svaz pojišťoven AOK smí používat a zpracovávat právoplatně shromážděné a uložené údaje příslušných osob pro jiné účely, pokud k tomu existuje jiný právní základ podle zákoníku sociálního zabezpečení nebo k tomu dala příslušná osoba výslovný souhlas.

 • Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

  Údaje jsou uchovávány za účelem plnění úkolů a po dobu zákonem stanovených lhůt uložení (např. § 110a SGB IV, § 304 SGB V, § 84 SGB X, § 107 SGB XI) a následně mazány.