AOK Lebensbaum
AOK WortmarkeAOK Lebensbaum
Powrót do strony głównej

Informacje dotyczące przetwarzania danych i Państwa praw

Państwa dane w AOK są w bezpiecznych rękach, AOK jest zobowiązana do zachowania tajemnicy społecznej (§ 35 SGB I [niem. kodeks prawa socjalnego, księga I]). Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (RODO), które dodatkowo zwiększa Państwa prawa jako klientów. Dzięki poniższym informacjom uzyskają Państwo rozeznanie w kwestii gromadzenia i przetwarzania Państwa danych oraz związanych z tym praw.

Informacje dotyczące przetwarzania danych przez AOK-Bundesverband

 • W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

  AOK, jako podmiot zajmujący się solidarnym ubezpieczeniem zdrowotnym
  i pielęgnacyjnym, ma za zadanie utrzymanie, przywrócenie lub poprawę stanu zdrowia swoich członków oraz zapewnienie pomocy osobom wymagającym opieki, które ze względu na konieczność opieki są uzależnione od solidarnego wsparcia.

  Świadczenia i inne wydatki są finansowane ze składek pracodawców i członków.

  Aby móc wykonywać te ustawowo określone zadania, AOK-Bundesverband przetwarza dane niezbędne do realizacji tego celu. Dane te są zbierane od Państwa na podstawie prawnego obowiązku współpracy (patrz m.in. §§ 60 i nast. SGB I) lub wyrażenia zgody. Ponadto AOK otrzymuje również dane od osób trzecich (np. od Państwa pracodawcy lub usługodawców) zgodnie z kodeksem prawa socjalnego. Brak współpracy może prowadzić do niekorzystnych dla Państwa konsekwencji przy przyznawaniu świadczeń (odmowa lub pozbawienie świadczeń).

  W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego podstawa prawna do przetwarzania danych wynika z § 284 SGB V, w przypadku ubezpieczenia pielęgnacyjnego z § 94 SGB XI. Poza tym AOK-Bundesverband powierzane są również zadania wynikające z innych przepisów ustawowych, do realizacji których konieczne jest przetwarzanie danych osobowych.

  Ponadto AOK-Bundesverband przetwarza dane na podstawie oświadczenia
  o wyrażeniu zgody (art. 6 ust. 1a RODO).

 • Jakie dane są przez nas przetwarzane?

  Przetwarzamy następujące kategorie danych:

  1. Dane osobowe (np. dane adresowe i dane do komunikacji, data urodzenia)
  2. Dane dotyczące członkostwa i jego rozpoczęcia
  3. Dane dotyczące taryf dodatkowych i programów premiowych
  4. Dane dotyczące dostawców usług i innych partnerów umownych
  5. Dane interesantów, uczestników konkursów
  6. Dane z kampanii i programów
 • Kto otrzymuje Państwa dane?

  Dane są regularnie przekazywane w ramach przepisów prawnych do: podmiotów ubezpieczenia emerytalnego i wypadkowego, Federalnej Agencji Pracy, Służby Medycznej Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych, usługodawców, podmiotów opieki społecznej oraz w ramach transakcji płatniczych do instytucji finansowych, pracodawców i agencji płatniczych. Poza tym dane mogą być przekazywane tylko
  w poszczególnych przypadkach określonych ustawowo zgodnie z §§ 67d i nast. SGB X (np. organom policji, administracji lokalnej i gminnej, urzędom skarbowym).

  AOK może zlecić wykonanie swoich zadań ustawowych innemu usługodawcy, grupom roboczym lub innym dostawcom usług (w szczególności podmiotom przetwarzającym zlecenia).

  AOK-Bundesverband może zgodnie z prawem wykorzystywać i przetwarzać zebrane i zapisane dane do innych celów, o ile istnieje inna podstawa prawna wynikająca z kodeksu prawa socjalnego lub wyraźna zgoda osoby, której dane dotyczą.

 • Jak długo przechowujemy Państwa dane?

  Dane są przechowywane w celu realizacji zadań oraz na czas ustawowo określonych okresów przechowywania (np. § 110a SGB IV, § 304 SGB V, § 84 SGB X, § 107 SGB XI), a następnie usuwane.