AOK Lebensbaum
AOK WortmarkeAOK Lebensbaum
Обратно към началната страница

Информация за обработката на данни и за Вашите права

При АОК Вашите данни са в сигурни ръце, защото осигурителното дружество е задължено да опазва социалната тайна (§ 35 СК I). Считано от 25 май 2018 г. в сила е Общият регламент относно защита на данните (ОРЗД) на ЕС, който допълнително защитава Вашите права като клиент. Посочената по-долу информация дава яснота за събирането и обработката на Вашите данни и свързаните с това права.

 • С каква цел и на какво правно основание ние обработваме Вашите данни?

  Като дружество за здравно и социално осигуряване АОК има задачата да опазва и възстановява здравето на своите осигурени или да подобрява здравословното им състояние, както и да помага на нуждаещите се от обгрижване, които поради тежестта на заболяването си имат нужда от солидарна подкрепа. 

  Финансирането на услугите и другите разходи се покрива от вноски на работодатели и членове. 

  За да може да изпълнява тези предвидени от закона задачи, Обединението на АОК в Германия обработва нужните за целта данни. Тези данни се събират въз основа на Вашите задължения за съдействие (виж §§ 60 и др. от Първа книга на Социалния кодекс (СК І) или на дадено съгласие. Освен това съгласно Социалния кодекс АОК получава данни и от трети страни (напр. от Вашия работодател или от изпълнители на услуги). Липсващо съдействие от Ваша страна може да има неблагоприятни последствия във връзка с ползваните от Вас услуги (отказ от извършване на услуга или прекратяване). 

  Правното основание за обработката на данни от страна на АОК произтича от § 284 СК V, за осигуряването в случаи на обгрижване от § 94 СК XI. Допълнително Обединението на АОК изпълнява задачи и въз основа на други законови изисквания, за които е необходима обработката на лични данни. 

  Освен това Обединението на АОК обработва данни въз основа на изрични декларации за съгласие (чл. 6, ал. 1a ОРЗД).

 • Какви данни обработваме?

  Ние обработваме следните категории данни: 

  1. Данни за лицето (напр. адрес и данни за контакт, дата на раждане) 
  2. Данни за членството и неговото осъществяване 
  3. Данни за избраните тарифи и бонусни програми 
  4. Данни за извършители на услуги и други договорни партньори 
  5. Данни на заинтересовани лица, участници в лотарийни игри
  6. Данни от акции и програми
 • Кой получава Вашите данни?

  В рамките на законовите изисквания редовно предаваме данни на: дружества за пенсионно осигуряване и осигуряване „Злополука”, Федералната агенция по труда, Медицинската служба на здравното осигуряване, извършители на услуги, институции за социална помощ, както и във връзка с извършваните плащания на банки, работодатели и парични каси. Извън това данните могат да бъдат предавани само в определените от закона единични случаи съгласно §§ 67 г) и следв. от СК X (напр. полиция, районни и общински администрации, данъчни власти). 

  АОК може да възлага изпълнението на своите задачи на външни изпълнители, сдружения или други организации (предимно подизпълнители). 

  Обединението на АОК може да използва и обработва законосъобразно събраните и съхранени данни на засегнатите лица и за други цели, ако за това е налице друго законово основание съгласно Социалния кодекс или изрично съгласие на засегнатото лице.

 • Колко време съхраняваме Вашите данни?

  С цел изпълнение на задачите на АОК данните се съхраняват за предвидените в закона срокове (напр. § 110a СК IV, § 304 СК V, § 84 СК X, § 107 СК XI), след което се унищожават.